Pārlekt uz galveno saturu

Bakalaura un maģistra darba izstrāde

Bakalaura un maģistra darbu izstrādes koordinators: Elise Drelinga, e-pasts: elise.drelinga@llu.lv

1. solis: Iepazīsties ar izstrādes grafika termiņiem

Kalendārais izstrādes grafiks bakalaura līmeņa studentiem

Kalendārais izstrādes grafiks maģistra līmeņa studentiem

Pilnīgi noformēts (iesiets divos eksemplāros) un parakstīts bakalaura darbs jāiesniedz fakultātes VEK/VPK/MEK sekretārei un darba elektronisko  variantu nepieciešams augšupielādēt  LLU IS (līdz drukāto eksemplāru iesniegšanai).

2. solis: Izvēlies savu tēmu

ITF 19. telpā ir izveidots ITF bakalaura un maģistra darbu oriģinālu arhīvs.

1. Iepriekšējos gados izstrādāto darbu sarakstu var iegūt 19. telpā vai rakstot saviem darbu vadītājiem.
2. Fiziskās kopijas iepriekšējo gadu darbiem var apskatīt dodoties uz Jelgavas pils 19. telpu pie dekanāta darbinieces.
3. Uzrādi personas apliecinošu dokumentu.
4. Ja darbs ir pieejams, tad darbu izsniedz apskatei.
5. Ar arhīvā uzglabātajiem darbiem var iepazīties tikai ITF dekanāta telpās. Darbus kopēt vai iznest no ITF dekanāta telpām aizliegts.

3. solis: Iepazīsties ar noteikumiem par to kā darbs jāraksta un kā jānoformē

Bakalaura darbs:
Bakalaura darba izstrādes un aizstāvēšanas metodiskie noteikumi
Kursa darba, bakalaura darba un maģistra darbu noformēšana (metodiskie noteikumi)
IEEE Citation Reference
Darba uzdevumu veidlapa
Darba noformēšanas veidne
VEK lēmuma veidlapa "Datorvadība un datorzinātne"
VPK lēmuma veidlapa "Informācijas tehnoloģijas ilgtspējīgai attīstībai"
Darba vadītāja atsauksmes veidlapa
Darba recenzenta atsauksmes veidlapa

Maģistra darbs:
Inženierzinātņu maģistra darba izstrāde un aizstāvēšana studiju programmā "Informācijas tehnoloģijas" (metodiskie noteikumi)
Kursa darbu, bakalaura darbu un maģistra darbu noformēšana (metodiskie noteikumi)
IEEE Citation Reference
Darba uzdevumu veidlapa
Darba noformēšanas veidne
MEK lēmuma veidlapa
Darba vadītāja atsauksmes veidlapa
Darba recenzenta atsauksmes veidlapa

4. solis: Iesniedz bakalaura/maģistra darba tēzes

5. solis: pirms priekšaizstāvēšanas pārbaudi sava melnraksta gramatiku: https://spelling.science.itf.llu.lv/ (ja darbā rīks fiksēs vairāk kā 10 gramatikas kļūdas, darbu nevarēs iesniegt priekšaizstāvēšanai)

6. solis: Priekšaizstāvēšana

7. solis: Aizstāvēšana

Pielikums Izmērs
topics_2020.pdf 254.19 KB