Pārlekt uz galveno saturu

Informācijas tehnoloģijas

Asoc. prof Gatis Vītols - doktorantūras absolvents

Studiju līmenis: Doktora studiju programma
Studiju programmas direktors: Dr.sc.ing., Ivars Mozga, Datoru sistēmu katedra, +371 63005701
Studiju ilgums: Pilna laika studijās 3 gadi, nepilna laika studiju ilgums 4 gadi
Studiju veids: Pilna vai nepilna laika studijas
Iegūstamais grāds: Inženierzinātņu doktora grāds
Valsts finansēto budžeta vietu skaits: 2
Studiju maksa: 2340EUR gadā
Akreditēta līdz: 31.12.2022.

Detalizēta informācija par studiju programmu pieejama šeit.

Studiju programmas apraksts

ITF ir izveidota inženierzinātņu doktorantūras studiju programma informāciju tehnoloģijās ar specializācijām "Datorvadība" un "Sistēmanalīze". Doktora studijas kopumā atšķiras ar izteikti patstāvīgu darbu. Doktoranti ar savu zinātnisko vadītāju darbojas zinātniskajā pētniecībā konkrētā virzienā. Programmā paredzētie mācību priekšmeti ir plānoti kā atbalsts doktora darba izstrādē. Doktorantūrā paredzēts attīstīt starptautiskos kontaktus un jauno zinātnieku viesošanos citu valstu mācību un zinātniskajās iestādēs.

ITF promocijas padome

2010. gadā tika apstiprināta pirmā ITF promocijas padome un 2011./2012. studiju gada beigās sekmīgi uzsākta promocijas darbu aizstāvēšana. Promocijas padome piešķir inženierzinātņu doktora grādu Informācijas tehnoloģiju nozarē.

Pašlaik LLU Informācijas tehnoloģiju promocijas padomes pamatsastāvu veido:

 • Irina ARHIPOVA, Dr.sc.ing., LLU profesore
 • Rudīte ČEVERE, Dr.sc.comp., LLU profesore (padomes priekšsēdētāja)
 • Aleksandrs GAILUMS, Dr.oec., LLU asoc. profesors
 • Juris BORZOVS, Dr.habil.sc.comp., LU profesors
 • Jānis GRUNDSPEŅĶIS, Dr.habil.sc.ing., RTU profesors
 • Egils STALIDZĀNS, Dr.sc.ing., LLU profesors (padomes priekšsēdētāja vietnieks)
 • Juris VĪKSNA, Dr.sc.comp., LU asoc. profesors
 • Gatis VĪTOLS, Dr.sc.ing., LLU asoc. profesors
 • Aleksejs ZACEPINS, Dr.sc.ing., LLU asoc. profesors
 • Ivars MOZGA, Dr.sc.ing., LLU docents.

Padomes sekretāre Mg.paed. Tatjana Tabunova (tatjana.tabunova@llu.lv)

ITF doktorantūras absolventi

 • 2017. gada 30. augustā Mikus Vanags aizstāvēja promocijas darbu "Abstraktas datu apstrādes tehnoloģijas ". Promocijas darba vadītāja profesore, Dr.sc.ing., Rudīte Čevere.
 • 2017. gada 26. maijā Jānis Judrups aizstāvēja promocijas darbu "Mācību un kompetenču pārvaldības risinājuma izstrāde". Promocijas darba vadītāja profesore, Dr.sc.ing., Irina Arhipova.
 • 2016. gada 11. martā Agris Pentjušs aizstāvēja promocijas darbu "Stehiometrisko modeļu izveides un analīzes procedūras metaboliskajai inženierijai". Promocijas darba zinātniskais vadītājs: Dr.oec., asoc.prof. Aleksandrs Gailums.
 • 2015. gada 22. oktobrī  Jurijs Meitalovs aizstāvēja promocijas darbu "Stehiometrisko modeļu pielietojums metaboliskās inženierijas risinājumu telpas automatizētā analīzē". Promocijas darba zinātniskais vadītājs: Dr.sc.ing., prof. Egils Stalidzāns.
 • 2015. gada 6. maijā Andrejs Zujevs aizstāvēja promocijas darbu "Interaktīvās lēmumu pieņemšanas atbalsta sistēmas ar automātisku priekšāteicēju prototips". Promocijas darba zinātniskais vadītājs: Dr.habil.dat., prof. Juris Borzovs.
 • 2015. gada 18. februārī Toms Leikums aizstāvēja promocijas darbu "Vienotu dokumentu vadības sistēmu pamatprincipu izstrāde valsts pārvaldes iestādēm". Promocijas darba vadītāja profesore, Dr.sc.comp. Rudīte Čevere.
 • 2014. gada 22. decembrī Sandra Sproģe aizstāvēja promocijas darbu "Informācijas tehnoloģiju studiju un izstrādes vienotais kvalitātes modelis". Promocijas darba vadītāja profesore, Dr.sc.comp. Rudīte Čevere.
 • 2014. gada 3. aprīlī Mārtiņš Mednis aizstāvēja promocijas darbu "Bioķīmisko tīklu rekonstrukciju salīdzinošā analīze". Promocijas darba vadītājs profesors, Dr.sc.ing., Egils Stalidzāns.
 • 2014. gada 28. janvārī Tatjana Rubina aizstāvēja promocijas darbu "Neviendabīga svarīguma bioķīmisko tīklu struktūras evolūcijas datormodelēšana". Promocijas darba vadītājs profesors, Dr.sc.ing., Egils Stalidzāns.
 • 2013. gada 09. maijā Aleksejs Zacepins aizstāvēja promocijas darbu "Uz modeļiem balstīta daudzobjektu biosistēmas precīzā datorvadība". Promocijas darba vadītājs profesors, Dr.sc.ing., Egils Stalidzāns.
 • 2013. gada 09. maijā Vitālijs Komašilovs aizstāvēja promocijas darbu "Heterogēnas robotu kolonijas specifikācijas optimizācijas uzdevuma risināšanas procedūra". Promocijas darba vadītājs profesors, Dr.sc.ing., Egils Stalidzāns.
 • 2012. gada 20. decembrī Gatis Vītols aizstāvēja promocijas darbu "Starpkulturālu tīmekļa informācijas sistēmu projektēšana". Promocijas darba vadītāja profesore, Dr.sc.ing., Irina Arhipova.
 • 2012. gada 22. maijā Arnis Cīrulis aizstāvēja promocijas darbu "Virtuālās realitātes izmantošana tehnoloģisko procesu vadības apmācības pilnveidošanā". Promocijas darba vadītājs Vidzemes Augstskolas profesors Dr.sc.ing. Egīls Ginters.
 • 2012. gada 22. maijā Ivars Mozga aizstāvēja promocijas darbu "Bioķīmisko tīklu stacionāro stāvokļu optimizācijas procedūra". Promocijas darba vadītājs profesors, Dr.sc.ing., Egils Stalidzāns un darba konsultants LU vadošais pētnieks, Dr.habil.biol., Pēteris Zikmanis.