Pārlekt uz galveno saturu

Bakalaura un maģistra darba izstrāde

Konstantīns Orehovs aizstāv savu bakalaura darbu

Bakalaura un maģistra darbu izstrādes koordinators: Jeļena Dorodova jelena.dorodova@llu.lv

1. solis: Iepazīsties ar izstrādes grafikas termiņiem

Kalendārais izstrādes grafiks bakalaura līmeņa studentiem

Kalendārais izstrādes grafiks maģistra līmeņa studentiem

Pilnīgi noformēts (iesiets 2 eksemplāros) un parakstīts bakalaura darbs jāiesniedz fakultātes VEK/VPK/MEK sekretārei un darba elektroniskais variants augšupjāielādē LLU IS (līdz drukāto eksemplāru iesniegšanai). [datums tiek precizēts]

2. solis: Izvēlies savu tēmu vai kādu no piedāvātajām

Piedāvātās tēmas bakalaura un maģistra darbiem

ITF 20. telpā ir izveidots ITF bakalaura darbu un maģistra darbu oriģinālu arhīvs.

1. No mājas lapā publicēta saraksta izvēlies interesējošo darbu (Microsoft Excel formāts).
2. Darba saņemšanas nepieciešamību saskaņo ar savu bakalaura vai maģistra darba vadītāju.
3. Sagatavo rakstisku iesnieguma, kuru ir vīzējis bakalaura vai maģistra darba vadītājs (iesnieguma forma dekanātā).
4. Ar sagatavoto iesniegumu dodies uz ITF dekanāta 20. telpu pie dekanāta darbinieces.
5. Ja darbs ir pieejams, tad darbu izsniedz apskatei.
6. Ar arhīvā uzglabātajiem darbiem var iepazīties tikai ITF dekanāta telpās. Darbus kopēt vai iznest no ITF dekanāta telpām aizliegts.

3. solis: Iepazīsties ar noteikumiem par to kā darbs jāraksts un, kā jānoformē

Bakalaura darbs:
Bakalaura darba izstrādes un aizstāvēšanas metodiskie noteikumi
Kursa darba, bakalaura darba un magistra darbu noformēšana (metodiskie noteikumi)
IEEE Citation Reference
Darba uzdevumu veidlapa
Darba noformēšanas veidne
VEK lēmuma veidlapa "Datorvadība un datorzinātne"
VEK lēmuma veidlapa "Informācijas tehnoloģijas ilgtspējīgai attīstībai"
Darba vadītāja atsauksmes veidlapa
Darba recenzenta atsauksmes veidlapa

Maģistra darbs:
Inženierzinātņu maģistra darba izstrāde un aizstāvēšana studiju programmā "Informācijas tehnoloģijas" (metodiskie noteikumi)
Kursa darbu, bakalaura darbu un maģistra darbu noformēšana (metodiskie noteikumi)
IEEE Citation Reference
Darba uzdevumu veidlapa
Darba noformēšanas veidne
MEK lēmuma veidlapa
Darba vadītāja atsauksmes veidlapa
Darba recenzenta atsauksmes veidlapa

4. solis: Iesniedz bakalaura/maģistra darba tēzes

5. solis: Aizstāvēšana